Підготовка до кваліфікаційного іспиту при атестації аудиторів

Illustration

Програма підготовки:

Відеозаписи лекцій 222 академ. годинТренінги20 академ. годин

Деталі участі

Загальна тривалість: 242 акад. годин

Форма проведення: відеозаняття + онлайн заняття з використанням платформи Zoom

Повна вартість: 9200 грн.Вартість відеозаписів лекцій та практичних занять: 7200 грн.Вартість тренінгів: 2000 грн.

ЗНИЖКИ НА НАВЧАННЯ

1. Ті, хто повторно планують проходити підготовку - отримують 50% знижки на навчання2. Учасники ВПГО "САУ" отримують знижку 20%3. При реєстрації декількох учасників від компанії: - 2 учасники - знижка 20%- 3-4 учасника - знижка 30%- від 5 учасників - знижка 50%

Викладачі

Illustration

Остап'юк Наталія Анатоліївна

д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», сертифікований аудитор, DipIFR(AССА), CertIPSAS ACCA

Illustration

Бойко Ольга Станіславівна

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Одеського національного економічного університету

Illustration

Зацерковна Тетяна Миколаївна 

заслужений економіст України, DipIFR(AССА), сертифікований аудитор (номер в реєстрі 100857), директор з аудиту аудиторської фірми ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», , Член Ради АПУ

Illustration

Луцишин Зоряна Орестівна

д.е.н,професор, помічник проректора з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Illustration

Рядська Валентина Володимирівна

д.е.н., директор ТОВ "АФ "СІВЕРСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ»

Illustration

Фролова Тетяна Олександрівна

д.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів, професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Illustration

Проскура Катерина Петрівна

д.е.н., сертифікований аудитор ACCA DipIFR, головний науковий співробітник ЛЕД «Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Illustration

Коршикова
Рената Сергіївна

к.е.н., доцент, DipIFR (Rus), CIMA P1, в.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Illustration

Паєнтко Тетяна Василівна

д.е.н., професор, аудитор

Програма відеозаписів лекцій та практичних занять

(разом з практичними завданнями - 110 академ. години)

 • Блок 1. Аудит

  Аудиторська діяльність та її регулювання
  Аудит як складова завдань з надання впевненості
  Аудиторський ризик та суттєвість
  Прийняття та планування завдання з аудиту
  Аудиторські докази та процедури їх отримання
  Внутрішній контроль та оцінка ризиків суттєвих викривлень
  Особливості отримання доказів в окремих сегментах аудиту
  Документування процесу аудиту та аудиторський звіт
  Особливості виконання завдань та надання звітів в спеціалізованих сферах аудиту та консолідованої фінансової звітності
  Забезпечення якості виконання завдань з надання впевненості та супутніх послуг

 • Блок 2. Фінансовий менеджмент

  8 годин онлайн консультацій та 29 годин відеозанять

 • Блок 3. Оподаткування


 • Блок 4. Управління ефективністю діяльності

  Тема 1. Сутність, джерела та призначення управлінської інформації
  Управлінський облік як складова процесу управління. Роль та місце управлінського обліку в системі сучасного менеджменту. Взаємозв’язок системи обліку та функцій управління. Поняття управлінського обліку. Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку.
  Класифікація витрат за різними ознаками. Місце та роль витрат виробництва у складі витрат діяльності підприємств. Склад витрат виробництва. Характер реагування витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Поведінка змінних, постійних та змішаних витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Визначення коефіцієнта реагування витрат. Оцінка витрат і побудова їх функції. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна характеристика.
  Тема 2. Системи і методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
  Сутність і зміст обліку виробничих витрат. Об’єкти витрат і об’єкти калькулювання. Класифікація систем і методів обліку витрат і калькулювання та їх коротка характеристика. Особливості обліку і розподілу витрат допоміжних виробництв. Проблема розподілу виробничих накладних витрат.
  Калькулювання в системі абсорпшен костинг (повна виробнича собівартість). Формування маржинальної собівартості виробленої та реалізованої продукції (послуг). Узгодження фінансового результату, отриманого в системі абсорпшен костинг та в системі маржинальної собівартості. Сутність та етапи попроцесного калькулювання (метод АВС). Особливості обліку пропускної спроможності. Облік спільних витрат у комплексних виробництвах. Сутність підходу «точно у строк» (JIT) та його вплив на методи обліку собівартості. Облік екологічних витрат підприємства. Значення обліку витрат на забезпечення якості.
  Історія розвитку і впровадження нормативного методу обліку витрат і калькулювання. Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу. Організація нормативного господарства підприємства і складання нормативних калькуляцій. Облік зміни норм. Методика і техніка обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень від норм та його використання його результатів при застосуванні методу управління «за відхиленнями».
  Поняття і класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку, звітності та оцінки діяльності центрів відповідальності. Облік і оцінка діяльності центрів витрат. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій. Поняття про трансфертні ціни та їх застосування. Функції та методи визначення трансферних цін. Особливості обліку і звітності по сегментах бізнесу.
  Тема 3. Бюджетування
  Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність і функції. Види і форми бюджетів. Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів. Порядок складання і призначення бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету придбання і використання матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету адміністративних витрат і витрат на збут. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів. Призначення і порядок складання гнучких бюджетів. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету.
  Тема 4. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
  Мета, завдання та зміст аналізу «витрати-обсяг-прибуток». Припущення аналізу «витрати-обсяг-прибуток». Методи аналізу «витрати-обсяг-прибуток». Визначення точки беззбитковості, запасу міцності, операційного важеля та інших аналітичних показників. Розрахунок обсягу діяльності, необхідного для бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за певного обсягу діяльності. Графічні методи аналізу. Аналіз чутливості прибутку до зміни різних параметрів діяльності підприємства.
  Тема 5. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських та інвестиційних рішень
  Релевантний підхід до управління. Поняття про релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття рішень. Пошук альтернативних варіантів дій і вибір найбільш оптимального з них. Використання аналізу «витрати-обсяг-прибуток» у процесі прийняття рішень. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або купувати, прийняття або відмова від спеціального замовлення, припинення діяльності неприбуткового сегмента; формування оптимальної виробничої програми; ціноутворення тощо.
  Особливості рішень стосовно капітальних інвестицій та їх відмінність від поточних ( операційних ) рішень. Стадії бюджетування капітальних інвестицій. Визначення втрат і вигід, пов’язаних зі здійсненнім проектів капітальних інвестицій. Методи оцінювання проектів капітальних інвестицій на основі чистої теперішньої вартості та внутрішньої норми прибутковості. Методи , що не враховують вартості грошей з урахуванням часу : період окупності і облікова норма прибутковості. Особливості оцінювання інвестиційних проектів за умов обмеженого фінансування.
  Тема 6. Сучасні методи обліку витрат і управлінського облікуЦільове управління собівартістю. Облік витрат життєвого циклу. Аналіз релевантних витрат. Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» (CVP-аналіз).Тема 7. Методи прийняття управлінських рішеньВиявлення лімітуючих чинників в ситуації наявності критичних ресурсів і вибір доцільних технік. Визначення оптимального виробничого плану в ситуації, коли є один лімітуючий чинник. Формулювання і вирішення завдань, що стосуються декількох критичних ресурсів. Пояснення факторів, що впливають на встановлення ціни на товар або послуги. Пояснення і вміння застосовувати різні стратегії ціноутворення. Прийняття рішень в умовах невизначеності.Тема 8. Оцінка і контроль ефективності бізнесуАналіз показників ефективності підприємств (фінансові та нефінансові показники ефективності). 

 • Блок 5. Міжнародні стандарти фінансової звітності

  Тема 1. Концептуальна основа фінансової звітності та вимоги до подання фінансових звітів за МСФЗТема 2. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з основними засобами та нематеріальними активамиТема 3. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з інвестиційною нерухомістю, активами утримуваними для продажу, зменшення корисності активівТема 4. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з фінансовими інструментамиТема 5. Консолідовані фінансові звіти, інвестиції в спільну діяльністьТема 6. Облікова політика та інші питання, що враховуються для цілей фінансового звітуванняТема 7. Окремі питання розкриття інформації у примітках до МСФЗ звітності Тема 8. Вимоги МСФЗ до відображення орендних операційТема 9. Вимоги МСФЗ до відображення доходів від договорів з клієнтамиТема 10. Вимоги МСФЗ до відображення окремих зобов’язань

Тренінги

(серпень-жовтень 2023р. з використаняям платформи Zoom, 20 академ. годин)

Програма тренінгів

1. Відповіді на теоретичні питання;
2. Вирішення практичних завдань;
3. Складання та аналіз пробного іспиту.

Деталі проведення

Тренінги проводяться онлайн з використанням платформи Zoom.
Після проведення кожного заняття всі учасники отримують відеозапис та додаткові матеріали.

Переваги даного навчання

Доступ до відеозаписів всіх занять

Після проведення кожного онлайн заняття у той же день Ви отримаєте його відеозапис з матеріалами до нього, Ви матимете змогу переглядати відеозапис у зручний для Вас час.

Постійне спілкування протягом всієї підготовки

Під час проведення підготовки всі учасники матимуть змогу спілкуватися та задавати питання, що виникають, у створеній для учасників групі у соціальній мережі Viber. 

Відгуки слухачів підготовки 2022

Illustration

Христина Лисканич

бухгалтер

“Вдячна ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС» за підготовку до успішної здачі іспиту. Найбільша перевага курсів закладу — викладачі. Це фахівці, які працюють у топових компаніях та мають багаторічний практичний досвід. Навчальниі програми — це можливість швидко засвоїти свіжі знання щодо аудиту за короткий проміжок часу. У ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС» продумана, глибока та інтенсивна програма навчання з правильними акцентами”

Грудень, 2022

Illustration

Ірина Тютюнник

аудитор PwC

“Навчання сприяло ефективнішому виконанню аудиторських процедур та дозволило мені застосувати отримані знання на практиці в компанії PwC та успішно здати іспит, за що вона вдячна викладачам та працівникам ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС»”

Грудень, 2022

Illustration

Микола Кононов

старший менеджер KPMG

“Програма підготовки була складена вдало, всі теми вважає корисними. Найкориснішими темами, на мою думку, були теми, що стосувалися аудиту та МСА.
Особливо запам’яталася лекція Тетяни Зацерковної про аудит облікових оцінок: (МСА 560 Події після звітної дати, МСА 315 Внутрішній контроль та оцінка РВС, МСА 540 оцінки). Практичні заняття з аудиту, що проводила Валентина Рядська, значно допомогли в підготовці до іспиту”

Грудень, 2022

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.При придбанні відеозаписів лекцій доступ до них надається протягом 1 робочого дня з моменту оплати рахунку. Матеріали кожного заняття завантажуються.  При придбанні тренінгів Вам буде надіслано розклад їх проведення (проводитимуться з травня по липень 2023р.)

2

Оплата рахунку

Сплати за участь та очікуй на пошту посилання для отримання доступу до відеозаписів лекцій/повідомлення з розкладом тренінгів. 

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Доступ до відеозаписів лекцій/тренінгів надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail. Якщо у вас немає даної пошти - прохання створити.

4

Проходження підготовки

Підготовка проходить згідно Програми кваліфікаційного іспиту, що затверджена рішенням Комісії з атестаціївід 23 березня 2023 року № 1/3/44Підготовка буде проходити до початку проведення кваліфікаційного іспиту. Згідно з Рішенням Комісії з атестації від 23 березня 2023 року № 2/3/44 “Про проведення кваліфікаційних іспитів при атестації аудиторів” кваліфікаційний іспит буде проводитись 03 листопада 2023р.  

5

Складання кваліфікаційного іспиту та отримання сертифікату про проходження підготовки

Наші фахівці будуть консультувати вас протягом всієї підготовки до початку проведення кваліфікаційного іспиту. Після проходження даної підготовки на електронну адресу, вказану при реєстрації, ми направимо сертифікат про проходження даного навчання. Якщо лист так і не дійшов - напиши нам, ми його обов'язково продублюємо!  

Зареєструватися на підготовку

Реєстрація на:*

Чи є Ви членом/учасником ВПГО "САУ"?*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.