Договір публічної оферти

Київ, Україна
Товариство з обмеженою відповідальністю «Статус-Харків», далі - Компанія, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, пропонує необмеженому колу осіб укласти договір користування веб-сайтом на зазначених нижче умовах:
1. Термінологія і скорочення
1.1. Термінологія, яка використовується в цьому Договорі, означає таке:1.1.1. Авторизація - процес аналізу програмної частини Веб-сайту введених Користувачем або Організатором Аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність права доступу до Особистої сторінки і Сервісів Веб-сайту;1.1.2. Акцепт - повне й беззастережне прийняття Оферти через здійснення реєстрації на Веб-сайті;1.1.3. Аутентифікаційні дані - унікальний ідентифікатор Користувача, який використовується для доступу до Особистої сторінки. До аутентифікаційних даних належать логін Користувача, пароль, адреса електронної пошти;1.1.4. Веб-сайт - сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет в доменній зоні https://status-centr.com разом з інформаційними ресурсами певної текстової, графічної або звукової форми, що перебувають в розпорядженні Компанії і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет;1.1.5. Доступ до заходу - електронний лист, сформований компанією, в тому числі, але не виключно, за вказівкою Організатора, що містить реквізити доступу до конкретного Заходу (URL, код доступу), що надає Користувачеві право брати участь в обраному ним Заході. 1.1.6. Інтернет-сторінка - сторінка Сайту, сукупність інтегрованих програмно-апаратним способом інформаційних матеріалів, включно з текстовими, графічними, призначені для публікації даних в мережі Інтернет як складова частина Веб-сайту;1.1.7. Законодавство - означає положення чинного законодавства України, які застосовуються до цього Договору;1.1.8. Захід - тематичні тренінги, семінари, конференції, майстер-класи в форматі вебінару або онлайн-консультації та інші подібні дистанційні Заходи, які організовує Організатор за допомогою сервісів Веб-сайту;1.1.9. Заявка - волевиявлення користувача брати участь в конкретному Заході, оформлене за допомогою Веб-сайту, в порядку, встановленому Офертою;1.1.10. Контент Веб-сайту - результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них кошти індивідуалізації, в тому числі: літературні твори, тексти, лекції, виступи, промови, комп'ютерні програми, програми та додатки для мобільних телефонів, аудіовізуальні твори (відеокурси, інфографіка, фонограми, зображення, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні позначення і фірмові найменування, логотипи, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, віджети і інші об'єкти, що розміщуються на Веб-сайті;1.1.11. Контент Заходу - вся інформація, яка становить зміст сеансу окремого Заходу, в тому числі лайф-стріми, файли з даними, тексти, комп'ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото-, відео- та інші зображення, включно з новоствореними з використанням Веб-сайту;1.1.12. Користувач - особа, яка Акцептувала Оферту, що міститься в цьому договорі публічної оферти і отримує доступ до інформації, розміщеної на Веб-сайті. Користувач несе всі ризики, пов'язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не мала на те повноважень і за наслідки такого використання;1.1.13. Несанкціонований доступ - використання Аутентифікаційних даних користувача третьою особою;1.1.14. Організатор - фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка організовує Захід і розміщує інформацію про Захід для пропонування його Користувачам.1.1.15. Особиста сторінка - Інтернет-сторінка, створена за допомогою програмних можливостей Веб-сайту внаслідок отримання Користувачем або Організатором облікового запису, що містить Особисті дані.1.1.16. Особисті дані - достовірна, повна і актуальна інформація, яка дозволяє Компанії провести процедуру реєстрації Користувача Організатором, добровільно і безоплатно розміщується Користувачем і обробляється Організатором для подальшого надання Послуг. Ця інформація надається користувачем і Організатором під час процедури реєстрації на Веб-сайті, може містити ім'я, номер телефону, адресу електронної пошти та інші відомості, які Організатор або Користувач визнає за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється з метою забезпечення можливості проведення авторизації на Веб-сайті.1.1.17. Оферта - цей договір публічної оферти, який укладається між Компанією та Користувачем через приєднання користувача до запропонованого компанією договору вцілому і містить умови використання Веб-сайту.1.1.18. Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними під час проведення переказу коштів від користувачів на рахунок Компанії/Організатора за Заходи та Електронні квитки, доступні для придбання на Веб-Сайті.1.1.19. Реєстрація користувача - встановлена Компанією процедура і результат внесення в базу зареєстрованих користувачів, їхніх особистих даних і/або іншої інформації про користувача з метою ідентифікації користувача. У процесі реєстрації Користувачеві пропонується заповнити анкету, в якій останній вказує Аутентифікаційні і Особисті дані, на підставі яких Компанія надає Користувачеві доступ до конкретних Заходів. За результатами реєстрації Користувачеві надається сертифікат, що підтверджує особу.1.1.20. Лектор - фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка є автором Заходу та особою, відповідальною за проведення Заходу;1.1.21. Сервіси Сайту - функціональні можливості Веб-сайту, призначені для використання відвідувачами.
2. Предмет договору
2.1. Цей Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) і містить всі істотні умови надання Компанією всім зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до сервісів Веб-сайту.2.2. Компанія в порядку і на умовах, передбачених цією офертою, надає Користувачеві можливість використання Веб-сайту, а Користувач зобов'язується використовувати Веб-сайт відповідно до умов цієї Оферти.2.3. Веб-сайт Компанії є майданчиком для розміщення інформації стосовно проведення Заходів та реєстрації на ниї. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі в конкретному Заході, Компанія не є особою, відповідальним за проведення Заходів. Всі зобов'язання щодо проведення Заходів, надання платних послуг виникають між Користувачем і Лектором і / або третіми особами. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі в конкретному Заході, Компанія не несе відповідальність за дійсність і можливість виконання зазначених зобов'язань. Відповідальність за дійсність і можливість виконання зобов'язань, що стосуються проведення Заходів, а також за Контент Заходів, несе Лектор одноосібно.2.4. Факт реєстрації користувача на Веб-сайті, є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.2.5. Розклад, кількість і тривалість Заходів, опублікованих на Веб-сайті, а також вартість Заходів та інші істотні обставини з проведення Заходів можуть публікуватися на Веб-сайті в режимі реального часу.2.6. На умовах, передбачених відповідними угодами між Компанією та Лектором, Компанія у взаєминах з Користувачами діє від власного імені, але за дорученням Лектора, надаючи технічний супровід в реалізації Користувачам Доступу до Заходів.2.7. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією через розміщення чинної редакції цієї Оферти на Веб-сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами оферти, Компанія залишає за собою право скасувати участь Користувана у конкретних Заходах.
3. Реєстрація користувача на веб-сайті
3.1. Надання Користувачеві Послуги можливе за умови проходження Користувачем процедури реєстрації на Веб-сайті. 3.2. Реєстрація Користувача на Веб-сайті безоплатна та добровільна.3.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цього Договору до моменту реєстрації на Веб-сайті. Реєстрація Користувача на Веб-сайті означає повне і безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору.3.4. Реєстрація облікового запису здійснюється через заповнення реєстраційної форми. У реєстраційній формі Користувачеві необхідно вказати повне ім’я учасника, його електронну адресу та номер телефону, а також інформацію стосовно платника Заходу. Після заповнення цієї форми на вказану адресу електронної пошти Компанією буде відправлено електронного листа, де прописуватиметься подальші дії Користувача та умови проходження Заходу. Ці дії є обов'язковими для реєстрації. Також Компанія може передбачити технічну можливість реєстрації Користувача за допомогою його чинного акаунта (профілю) в одній із соціальних мереж в порядку, зазначеному на Веб-сайті під час процедури реєстрації.3.5. Після успішної реєстрації Користувача на Веб-сайті Компанія приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цьому Договорі. 3.6. Користувач не має права доступ до відеоресурсів, посилання для участі у Заходах третім особам і несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб зберігання. Якщо Користувач не довів протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням посилання для доступу до Заходів, вважаються вчиненими Користувачем з усіма наслідками, які цього випливають.3.7. Користувач несе відповідальність за збереження в конфіденційності посилання для участі у Заходах. 3.10. У разі втрати Користувачем Аутентифікаційних даних для доступу до Заходів або за необхідності змінити адресу електронної пошти для отримання даного доступу, вказану Користувачем під час реєстрації, Користувач повинен направити повідомлення (письмовий запит) Організаторам з проханням зробити заміну данних, вказавши в такому запиті прізвища, імені та по батькові Користувача, електронну адресу, зазначену при реєстрації, назву Заходу, до якого було втрачено доступ, а також електронну адресу для його поновлення. Компанія зробить усе можливе, щоб за запитом надати Користувачеві доступ до Заходів.
4. Права і обов'язки користувача
4.1. Права Користувача:4.1.1. Користувач має право використовувати Веб-сайт, зокрема через отримання розміщеної на Веб-сайті інформації про Заходи, а також через отримання можливості брати участь в Заходах, оформивши Заявку, здійснивши дії, передбачені Компанією та/або Організатором і отримавши Доступ до заходів.4.1.2. Користувач має право використовувати Веб-сайт іншим способом, передбаченим Компанією.4.1.3. Користувач має право відмовитися від участі в Заходах після оформлення та оплати Заявки тільки в випадку обґрунтованої (поважної) причини такої відмови, в термін не пізніше початку другого заняття для Заходів, що становлять 5 та більше занять, або за день до проведення Заходів, що становлять до 5 занять.. В цьому випадку повернення сплачених Користувачем грошових коштів проводиться Компанією/Організатором.4.1.4. Користувач-фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного Законодавства, що регулює такі стосунки.4.2. Обов'язки Користувача:4.2.1. Користувач зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі реєстрації на Веб-сайті.4.2.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, які стали йому доступні на Веб-сайті, за винятком їх особистого використання.4.2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані власне обладнання і канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Заходів. Компанія не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Заходів та / або до окремих сервісів Веб-сайту з причин, що не залежать від Компанії.4.2.4. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією цього Договору під час кожного відвідування Веб-сайту до моменту реєстрації на Веб-сайті.4.2.5. У разі виникнення питань щодо способів та умов оплати за участь в Заході Користувач зобов'язується попередньо, до подачі Заявки, ознайомитися з такими способами і умовами оплати за допомогою комунікацій зі співробітниками Компанії/Організатора.4.2.6. Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення Заходів, а також з додатковими вимогами, що пред'являються Компанією/Організатором/Лектором до оформлення Заявки. У разі, якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, в тому числі порядок оплати, Користувач зобов'язується уточнити ці умови, а за неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі в Заходах.4.2.7. Користувач зобов'язується оплатити в повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість участі в Заході. Після такої оплати у Користувача з'являється право брати участь у заходах або скористатися іншою послугою, що надається Лектором.4.2.8. У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, які вносяться в нього Компанією, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Веб-сайту, проінформувавши про це Компанію.4.3. Користувач під час використання Веб-сайту не має права:4.3.1. Розміщувати на Сайті і / або направляти куди-небудь через / за допомогою Веб-сайту (завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, в тому числі посилання на неї) будь-які матеріали такого характеру:(I) що порушують чинне Законодавство, норми міжнародного права або права зарубіжних країн; які містять погрози, наклеп або образу; дискредитують інших осіб; що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; які носять непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру, насильства, з участю неповнолітніх та без неї; містять сцени жорстокого поводження з тваринами; містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або до вчинення дій, що несуть загрозу життю і (або) здоров'ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров'ю;(II) що порушують тією чи іншою мірою честь, гідність і ділову репутацію, права й охоронювані законом інтереси інших осіб, у тому числі права неповнолітніх;(III) що сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;(IV) що містять екстремістські матеріали, пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;(V) що містять інформацію обмеженого доступу, включно з, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;(VI) що містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів »), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради з вживання;(VII) які мають шахрайський характер;(VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну завдати шкоди здоров'ю і/або розвитку дітей;(IX) інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення чинного законодавства. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача або їх здійснення не допускаються.4.3.2. Розміщувати на Веб-сайті і направляти через / за допомогою Веб-сайту матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії. 4.3.3. Завантажувати, відправляти чи іншим чином використовувати Веб-сайт, будь-який матеріал, який підлягає охороні відповідно до Законодавства про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання вираженого дозволу власника прав на об'єкт. В цьому випадку обов'язок доведення того, що розміщення на Веб-сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб, покладається на Користувача.4.3.4. Зареєструватися від імені або замість іншої особи.4.3.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи дані іншого зареєстрованого Користувача.4.3.6. Спотворювати інформацію про себе.4.3.7. Здійснювати дії, які несуть або можуть нести надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Веб-сайту, які можуть перешкоджати його правильній роботі.4.3.8. Втручатися (намагатися втрутитися) в роботу Веб-сайту або виконувати будь-які дії на Веб-сайті способами, не передбаченими цим Договором.4.3.9. Поширювати спам-повідомлення, що містять прохання переслати це повідомлення іншим Користувачам і / або іншу небажану інформацію.4.3.10. Намагатися втрутитися або поставити під загрозу цілісність Веб-сайту або безпеку, розшифрувати будь-який трансфер з/в сервер, який обслуговує Веб-сайт.4.3.11. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Веб-сайт або через нього.4.3.12. Збирати або зберігати особисті дані третіх осіб, використовуючи технології або кошти, що відрізняються від тих, які використовуються або можуть використовуватися на Веб-сайті.4.3.13. Порушувати права третіх сторін.4.3.14. Інакше порушувати норми чинного законодавства України.4.3.15. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Веб-сайті.
5. Права і обов'язки компанії
5.1. Компанія має право:5.1.1. Виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту, припиняти роботу Веб-сайту при виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримання і запобігання несанкціонованого доступу до Веб-сайту.5.1.2. Використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, що не суперечить законодавству.5.1.3. Консультувати Користувача під час оформлення / підтвердження / оплати вартості участі в Заході, в тому числі самостійно зв'язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем під час реєстрації на Веб-сайті.5.1.4. У будь-який час змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, через публікацію змін на Сайті, не пізніше 3-х робочих днів з дня її прийняття / внесення. Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет змін і / або доповнень. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення Компанією змін і / або доповнень до Оферті означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами і доповненнями.5.1.5. Доручати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.5.1.6. У разі порушення Користувачем умов цієї оферти Компанія має право обмежити доступ до Заходів з повідомленням по електронній пошті, або без такого повідомлення.5.2. Компанія повинна інформувати Користувача про статус виконання Заявки. Фактом того, що Користувач поінформований, є факт відправлення електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Користувачем під час реєстрації на Веб-сайті, який містить відповідну підтверджуючу інформацію.5.3. Компанія не зобов'язана проводити оновлення та / або поліпшення та / або вдосконалення і / або будь-яку іншу зміну роботи Веб-сайту. Компанія залишає за собою право в будь-який час і з будь-якої причини змінювати або припиняти, або призупиняти роботу Веб-сайту, щоб визначити можливості і обмеження використання Веб-сайту, а також вводити і змінювати порядок використання Веб-сайту.5.4. Компанія несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов цього Договору, Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії відповідно до умов розділу 8 цього Договору, а також відповідно до чинного Законодавства.5.5. Компанія не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем на сторінках Веб-сайту в загальнодоступній формі.
6. Умови надання доступу до заходів
6.1. Користувач отримує доступ до сервісів Веб-сайту і Заходів за наявності у нього технічної можливості скористатися цим доступом.6.2. Компанія має право змінити веб-додаток, що забезпечує обмін даними (веб-інтерфейс Заходу) і програмне забезпечення Заходу, а також змінювати вимоги технічного і програмного забезпечення, які повинні використовуватися Користувачем для отримання послуг. У разі всіх і будь-яких із зазначених змін цей Договір буде діяти щодо таких змін за винятком випадків, коли Компанією прямо повідомлено про інше.6.3. Інформація про конкретні Заходи і/або функціональний склад конкретних Заходів, інформація про умови надання доступу до Заходів і/або про безоплатний характер проведення Заходів, специфікація вимог і/або рекомендації з технічного забезпечення для доступу до Заходам, інші відомості або вимоги, які повинні і/або можуть бути повідомлені Користувачеві відповідно до цього Договору або вимог Законодавства, вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо зазначені відомості:6.3.1. Опубліковані на Веб-сайті Компанії;6.3.2. Доведені до відома Користувача під час укладання Договору в тексті Договору;6.3.3. Доведені до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, спрямованих на електронну пошту Користувача, зазначену ним під час реєстрації;6.3.4. Надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Компанії;6.3.5. Доведені до відома Користувача під час його зверненні за контактними адресами і телефонами Компанії;6.3.6. Доведені до відома Користувача іншими способами, доступними Компанії, в тому числі через засоби масової інформації (рекламу).6.4. Доступ користувача до участі в Заході, інформація про який розміщена на Веб-сайті, надається за умови оплати вартості участі в такому Заході, у порядку та у спосіб, зазначений в цьому Договорі, на Веб-сайті або повідомлені Користувачеві іншим чином.6.5. Участь в Заході підтверджується оформленням Заявки, яке полягає у виконанні кінцевої послідовності дій:(I) натисканням (кліком) на інформаційне вікно обраного Заходу,(II) переходом на сторінку зазначеного Заходу на Веб-сайті,(III) натисканням кнопки «Зареєструватися» і(IV) внесенням оплати за участь одним із способів, визначених Організатором окремого Заходу.6.6. Доступ до Заходу надається Користувачеві через надсилання відповідного електронного листа на адресу електронної пошти Користувача, зазначену ним під час реєстрації на Веб-сайті. 6.7. У разі, якщо після завершення процедури оплати вартості участі в Заході, але в жодному разі не пізніше дня початку Заходу, Користувач з тієї чи іншої причини не отримав Доступ до Заходів, йому необхідно звернутися в службу підтримки Компанії за контактним номером телефону Компанії або іншому номеру, зазначеному на Веб-сайті.6.8. Можливість скасування/перенесення Заходу встановлюється відповідним Лектором самостійно. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за невиконання і/або неналежне виконання Лектором своїх зобов'язань.
7. Ціна, порядок і форма розрахунків
7.1. Розрахунки за надання Користувачеві доступу до Контенту Заходів, розміщеного в платному доступі на Веб-сайті, здійснюються безпосередньо між Користувачем та Компанією/Організатором.7.2. Ціни вартості участі в Заході вказуються на Веб-сайті для кожного Заходу окремо в момент відкриття збору Заявок на участь в конкретному Заході, або повідомляються Користувачеві через направлення електронного повідомлення.7.3. Користувач перераховує кошти Компанії / Організатору Заходу в розмірі вартості участі в Заході в порядку 100% передоплати (в деяких випадках – вказується індивідуально для певних Заходів - можлива оплата частинами).7.4. Користувачі-нерезиденти здійснюють оплату у валюті, відповідно до виставленого Компанією/Організатором рахунком. Будь-які банківські комісії, що стягуються обслуговуючим Користувача банком або банками-кореспондентами, сплачуються Користувачем.7.5. Спосіб оплати визначається Компанією/Організатором і доводиться до відома Користувача через надсилання електронного повідомлення або іншим обраним Організатором способом.7.6. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати серед можливих і який доступний на Веб-Сайті на момент оплати. Методи і способи оплати, які не передбачені і недоступні на Веб-Сайті для здійснення і підтвердження оплати не приймаються. 7.7. Компанія має право надавати один або кілька варіантів методів оплати. Компанія має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати/видаляти будь-які методи оплати на Веб-Сайті без зобов'язання будь-якого повідомлення і внесення змін до цього Договору.7.8. При обраному методі оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію, пов'язану з платіжними картками, а саме: номер карти, термін дії, CVC / CVV-код і ім'я власника платіжної картки та дає згоду Компанії / Організатору / Платіжній Системі на обробку своїх персональних і платіжних даних, що стосуються переказу грошових коштів за обраний Захід.7.9. Вибравши і підтвердивши метод оплати, Користувач уповноважує Компанію / Організатора / Платіжну систему списати з вказаної ним платіжної картки / банківського рахунку, через обраний спосіб оплати, повну вартість участі в Заході, зазначену на Веб-Сайті, включно з комісією, відповідною націнкою за переказ коштів, сумою можливої конвертації і курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати, а також уповноважує зазначених осіб використовувати платіжні та персональні дані для (i) оплати вартості участі в Заході, (ii) обробки повернення платежів, якщо це необхідно, і (iii) для інших цілей, необхідних для виконання умов цього Договору. Користувач повністю усвідомлює і погоджується з тим, що на момент оплати Компанії невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій. 7.10. Компанія має право запросити у Користувача, а Користувач зобов'язується надати банківську виписку для вирішення суперечливих фінансових питань, пов'язаних з оплатою вартості участі в Заході, з поверненням коштів у випадках, передбачених Законодавством, а також для вирішення інших суперечливих фінансових питань.7.11. Під час створення/оформлення заявки кошти на платіжній картці можуть блокуватися з подальшим їх списанням. Списання коштів з платіжної картки може відбуватися Компанією або Організатором. Користувач зобов'язується вжити всіх заходів для того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим і доступним в будь-який час Компанією або Організатором (наприклад, всі обмеження і ліміти банку-емітента для здійснення оплати повинні бути зняті Користувачем до моменту фактичного списання коштів з рахунку). 7.12. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на банківський рахунок одержувача коштів.7.13. У разі, якщо Захід не відбудеться з вини Компанії, грошові кошти, отримані Компанією/Організатором від Користувача в якості оплати участі в такому Заході, підлягають поверненню Користувачеві протягом 30 днів з дати скасування Заходу або можуть бути зараховані в рахунок оплати іншого Заходу.
8. Персональні дані
Беручи до уваги те, що під час укладення цього Договору Компанії стають відомі персональні дані Користувача, з метою дотримання положень Законодавства, Користувач, приєднуючись до цього Договору (приймаючи Оферту), підтверджує, що він ознайомлений з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії, текст якої розміщений на Сайті Компанії за адресою: https://status-centr.com/privacy-policy, повністю усвідомлює свої права і обов'язки, що випливають з цієї Політики і Законодавства, гарантії, що надаються Компанією, і відповідальність Компанії та Користувача, що випливає з цієї Політики, і приймає умови цієї Політики.
9. Права інтелектуальної власності
9.1. Контент Сайту і контент Заходів є інтелектуальною власністю Компанії або використовується нею на підставі належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягає охороні відповідно до Законодавства. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої на Заході інформації в комерційних цілях без отримання прямої згоди Компанії на такі дії забороняється.9.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Компанією.
10. Відповідальність сторін
10.1. Розмір відповідальності Компанії за цим Договором обмежений через встановлення граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків в будь-якому випадку не може перевищувати вартість участі в Заході, який проводився Компанією. Компанія не несе відповідальності за непрямі або опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.10.2. Компанія не несе відповідальності за недотримання Лектором умов проведення Заходів, оскільки відповідальність за проведення Заходів повністю несе Лектор.10.3. Компанія не проводить перевірку розміщеної Лектором інформації і не може гарантувати повну відсутність неточностей в ній, в зв'язку з чим не несе перед Користувачем відповідальності за будь-які помилкові і/або недостовірні дані про Заході, так само, як і за заподіяний Користувачеві шкоду й/або збитки через наявність помилок або неточностей в отриманій Користувачем інформації.10.4. У разі, якщо Користувач з причин, не залежних від Компанії, не використовував своє право участі в Заходах, то зобов'язання Компанії вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі і в термін, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.
11. Форс-мажор
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військових дій, заворушень чи саботажу; стихійних лих; відключення електрики, інтернету або телекомунікацій; або державних обмежень. Термін виконання зобов'язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.
12. Порядок вирішення спорів
12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.12.2. Всі претензії (скарги) користувача до Компанії щодо використання Веб-сайту повинні направлятися Користувачем на адресу електронної пошти Компанії, вказану в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов'язковою наступною відправкою оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Компанії, зазначену в цьому Договорі. Термін розгляду претензії (скарги) користувача Компанією складає 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) за адресою Компанії, після закінчення якого Компанією приймається одне з таких рішень: (i) про незгоду з претензією (скаргою) і про відмову в її задоволенні; (ii) про повну або часткову згоду з претензією (скаргою) і про повне або часткове задоволення вимог Користувача.
13. Порядок направлення (надсилання) повідомлень
13.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви і інші офіційні матеріали передаються Сторонами одна одній наступним чином:13.1.1. від Компанії Користувачеві - через направлення на адресу електронної пошти, вказану Користувачем під час реєстрації на Веб-сайті, якщо інше не передбачено у відповідному пункті цього Договору;13.1.2. від Користувача до Компанії - через направлення на адресу електронної пошти, вказану в цій Оферті. Письмові звернення, що направляються Користувачем на адресу Компанії, мають бути підписані Користувачем. Письмові звернення, які не підписані Користувачем, Компанією до розгляду не приймаються.
14. Інші умови та застереження
14.1. Умови цієї Оферти діють до моменту відкликання / зміни Оферти Компанією.14.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття цієї Оферти, що виражається в реєстрації користувача на Веб-сайті і діє до моменту його припинення однією із Сторін.14.3. Цей Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін.14.4. Компанія має право розірвати цей Договір і припинити доступ Користувача до сервісів Веб-сайту в односторонньому порядку в будь-який момент і з будь-яких причин на свій розсуд, а також в разі порушення Користувачем будь-якої з умов, визначених цим Договором.14.5. У разі укладення цього Договору (акцепту цієї Оферти) в письмовому вигляді, розірвання договору в односторонньому порядку однією зі Сторін проводиться через направлення відповідної письмової заяви іншою Стороною.14.6. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про всі інші Заходи, доступ до участі в яких надає Компанія, незалежно від терміну дії цього Договору за умови того, що така згода може бути відкликана Користувачем в будь-який момент через направлення відповідного звернення на адресу Компанії.14.7. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства.14.8. Компанія дозволяє створювати та публікувати освітні курси будь-якій особі в будь-якій точці світу. Модель Веб-сайту не має на увазі юридичну перевірку або контроль Заходів, і у Компанії немає повноважень визначати законність матеріалів Заходів. Компанія не здійснює редакційний контроль Заходів, доступних за посиланням, наданих Користувачеві індивідуально, і, отже, жодним чином не гарантує дійсність, актуальність, точність або достовірність Заходів. Якщо ви зареєструєтесь на Захід, ви покладаєтеся на інформацію, представлену Лектором, на свій власний ризик.Використовуючи Послуги, ви можете зіткнутися з матеріалами, які ви можете вважати образливими, непристойними або сумнівними. Компанія не несе відповідальності за приховування таких матеріалів від вас і не несе відповідальності за надання вам доступу або реєстрації на будь-Захід в рамках, що допустимі відповідно до чинного Законодавства. Це також стосується будь-яких Заходів, які стосуються питань здоров'я, добробуту та фізичних вправ. Ви визнаєте ризики і небезпеки, пов'язані з характером Заходів такого типу, і під час реєстрації на такі Заходи ви добровільно приймаєте на себе такі ризики, в тому числі ризик хвороби, травми, втрати працездатності або смерті. Ви приймаєте на себе всю відповідальність за ваші рішення, які ви взяли до, під час і після вашої реєстрації на Захід.Якщо ви безпосередньо контактуєте з Лектором, ви повинні бути обережні під час передачі тієї чи іншої персональної інформації. Компанія не може контролювати дії лекторів щодо інформації, отриманої ними від інших користувачів на Веб-сайті. Ви не повинні ділитися вашою електронною поштою або особистою інформацією про вас заради вашої власної безпеки.Компанія не наймає і не приймає на роботу лектора, і компанія не несе відповідальності за взаємодію між Лекторами і Користувачами. Компанія не несе відповідальності за суперечки, претензії, збитки, травми або будь-яку шкоду, які можуть виникнути внаслідок або у зв'язку з поведінкою Лекторів або Користувачів.Компанія може вирішити припинити надання певних функцій Веб-сайту в будь-який час і з будь-якої причини. Ні за яких обставин Компанія/Організатор не несе жодної відповідальності за будь-який збиток в результаті такого припинення дії або відсутності доступу до цих функцій.
15. Відомості про Компанію
ТОВ "Статус-Харків"код за ЄДРПОУ 32760388Юр.адреса Україна, вул. Тобольська, б.42, Харків, 61072
Адреса електронної пошти: moc.liamg%4011vokrahksutats